आधिकारी वर्ग   महानगरपालिका सदस्य

The GAD / EST department is establishing.

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील

श्री. अनिल पंडित देशमुख

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ३३ अ
आरक्षण ओ. बी. सी.

शिक्षण

-
पत्ता दत्त नगर, मेहरूण प्लॉट न. २२३,जळगाव
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष भाजपा
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

सौ. हेमलता प्रमोद नाईक

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ३३ ब
आरक्षण जनरल महिला

शिक्षण

-
पत्ता प्लॉट न.२० लक्ष्मी नगर, मेहरूण, जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष खान्देश विकास आधाडी 
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

सौ. जीजाबाई अ. भापसे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ३४ अ
आरक्षण ओ. बी. सी. महिला

शिक्षण

-
पत्ता प्लॉट न.९३, जिजाऊ नवनाथ नगर, सुप्रीम कॉलनी, पोस्ट एम.आय.डी.सी. जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष खान्देश विकास आधाडी 
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

सौ. संगीता मोहन राणे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ३४ ब
आरक्षण जनरल महिला

शिक्षण

-
पत्ता ४०/२, प्लॉट न.३४, सद्गुरु नगर, अयोध्या नगर, जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष खान्देश विकास आधाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

सौ लताबाई चन्द्रकांत सोनवणे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक -
आरक्षण जनरल

शिक्षण

पत्ता ३९६/३ जय किसन वाडी ,जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष खान्देश विकास आधाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील